“ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi” İlk Sosyal Öneriler ve Politikalar Kitapçığı Çıktı!

İNGEV-İPM (Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi) ortak girişimi olan “ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin ilk sosyal öneriler ve politikalar kitapçığını ekte sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ortak girişimimiz, Suriye Ekonomi Forumu’nun da desteği ile “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler İçin Potansiyel İyileştirme Alanları” kitapçığını hazırladı. Bu kitapçık, giriş bölümü ile hem Suriye Krizi ve Türkiye’de Suriyeli Girişimciliğine bakmamıza, hem de ikinci bölümü “Potansiyel İyileştirme Alanları” ile hukuki ve finansal mevzuata dair 11 iyileştirme alanıyla ilgili bilgilendirme imkanı tanıyor.

Kitapçıkta bulunan hukuki ve finansal mevzuata dair iyileştirme alanları şu on bir konu altında toplanıyor: Bilginin Merkezileşmesi Ve Yayginlaştirilmasi, Türkiye’de Ticaret Yapmak, Yasal Mevzuat, Seyahat Kolayliği, Çalişma İzni Kolayliği Ve Kotalar, Finansal Hizmetlerin Netleştirilmesi Ve İyileştirilmesi, Resmileştirme Ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi, Uzun Süreli Sürdürülebilirlik Garantileri, Yaklaşim, Firsat Eşitliğiiş , – Yatirim Oryantasyonu, 2.9 Oda Ve Derneklerin Rollerinin Artirilmasi, İşgücü Piyasasi İhtiyaçlari, Büyük Ölçekli Tarim Ve Hayvancilik Projeleri.

Kitapçığı Nasıl Hazırladık?

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin İNGEV ve İPM tarafından Mayıs 2017’de kurulmasının ardından “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye Ekonomisi ve İstihdamına Katkısını Geliştirmek” başlığı ile ilgili bir proje yönetim takımı oluşturuldu. Bu sayede konuya dair genel yaklaşımın belirlenmesi sağlandı. Bu başlık altında proje yönetim takımından proje görevlendirmeleri yapılarak araştırma ve kaynak taramaları yapıldı. Taslak politika dokümanının geliştirilmesi için İNGEV sekreterya ve proje yönetim takımı ilk toplantıdan bir ay sonra yeniden toplanıp fikir alışverişinde bulunarak dokümanı, 27 Eylül 2017’de düzenlenen çalışma konferansı için hazır hale getirdi.

Salt Galata – İstanbul’da düzenlenen çalışma konferansında konunun değişik açılardan tartışılması sağlandı ve ilklerden biri olarak Suriyeli girişimci ve şirket sahipleri kendileri için hazırlanmış bir panelde, sürece nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştılar. Diğer yandan, bakanlıklar, uluslararası kurumlar, ulusal sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektörün değerli temsilcileri fikirleri ile bu dokümana destek verdiler. Taslak politika dokümanı, sürecin başından beri yanımızda olan Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Toplantı sırasında alınan geribildirimler doğrultusunda kitapçığa son hali verildi ve ActHuman logosundaki dört üçgeni temsil eden kamu-özel sektör-üniversite ve sivil toplum çevresinde yaygınlaştırılmaya başlandı.

Raporu incelemek için tıklayınız…

“Türkiye’de Sosyal Uyum” Raporu Çıktı….

İNGEV adına araştırmacılar Aysen Ataseven ve Çağla Bakış‘ın kaleme aldığı, Türkiye genelinde 26 ilde 1514 yüz yüze görüşmeden elde edilen bulgularla hazırlanan “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporu, Fuat Keyman‘ın yazdığı yönetici özetiyle birlikte yayımlandı.  Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanıyor.  Bu çalışmada oluşturulan Sosyal Uyum Endeksi, toplumsal yaşama yönelik önemli bir gösterge olarak, konunun ilerleyen dönemlerde de takip edilmesini mümkün kılacak.

Araştırma, siyasi kutuplaşmanın arttığı tespit edilen son dönemde, Türkiye toplumunun sosyal uyum düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede, konuyu daha net anlamak için, bir “Sosyal Uyum Endeksi” nin hazırlanması hedeflendi. Araştırma yaklaşımında sosyal uyum, kavramsal çerçevesine bağlı kalarak, üç ana başlık altında incelendi:

  • Bağlantılılık
  • Sosyal İlişkiler
  • Ortak Fayda Anlayışı

Buna göre sosyal uyuma konu olan olgular her bir konu başlığında belirlendi ve buradan hareketle soru setleri oluşturuldu.

Genel Sosyal Uyum Endeksi

*Bu çalışmada kullanılan model, Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) ve Bertelsmenn Stiftung’un sosyal uyum modelinden modifiye edilmiştir.

 

Fuat Keyman’ın önsözünden:
“Son dönemde, ekonomi, teknoloji, kentleşme gibi alanlarda yaşadığı dönüşüm süreci içinde, kutuplaşma sorununun derinleştiği, birlikte yaşam kültürünün zayıfladığı, her kimliğin kendi içinde güven hissederken, farklı kimliklere güven içinde bakmadığı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Türkiye, ortak değerlerin yaratılmasında, sivil topluma katılımda, farklı insanlara güvenle bakmada zayıf bir “kimlikler ülkesi” görüntüsünde. Bu anlamda, “Değerler Türkiye”sinde değil, “Kimlikler Türkiyesi”nde yaşıyoruz saptamasını yapabiliriz.

Bu genel saptamayı nasıl temellendirebiliriz; Hangi unsurlar Kimlikler Türkiye’sinin ortaya çıkmasına neden oluyor; Toplumsal yaşamın her alanında aynı derecede mi, yoksa farklı derecelerde mi kutuplaşma sorunu yaşanıyor? Bu sorulara yanıt verirken, önemli bir araştırma alanı da, son dönemlerde giderek ilgi uyandıran “Sosyal Uyum” [social cohesion] alanıdır. Bir ülkede toplumsal yaşam içinde genel olarak, (a) toplumsal bağlantılılık; (b) sosyal ilişkiler; ve (c) ortak fayda anlayışı konuları üzerinde odaklanarak yapılan sosyal uyum araştırmaları, o ülkedeki “birlikte yaşam” ve “toplumsal güven” ilişkileri ya da derecesi için önemli bulguları ortaya koymaktadır. Sosyal uyumu yüksek ülkeler aynı zamanda kutuplaşmaya karşı, çatışma derecesi düşük, birlikte yaşam ve toplumsal güven dereceleri yüksek ülkelerdir.Elinizdeki araştırma, son dönemde, güvenlik riskleri ve çatışma alanları ciddi sorunlar yaratmış Türkiye’de, sosyal uyum üzerine yapılmıştır.”

Çalışmada Genel Sosyal Uyum Endeksi*, Bağlantılılık, Sosyal İlişkiler ve Ortak Fayda anlayışı alt endekslerinden yola çıkılarak hesaplanmıştır. Buna göre, Türkiye’de sosyal uyumun orta seviyede olduğunu görülmektedir (55/100).

Raporu incelemek için tıklayınız…

“Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” Mersin Çalıştayı Gerçekleştirildi

12 Nisan günü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) gerçekleştirilen “Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” Hatay Çalıştayı, kamu kuruluşları, mülteci girişimciler, Türk işadamları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin kuvvetli katılımı ile gerçekleşti.  İNGEV ve İPM ortak girişimi “ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin, UNHCR ile işbirliği içerisinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği gerçekleştirdiği çalıştayda açılış konuşmalarını İNGEV Direktörü Berk Çoker, UNHCR Geçim Kaynakları (Livelihood) Müdürü Damla Taşkın ve MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından KOSGEB Mersin Müdürü Danyal Peker, “Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerin Kapasitelerini Güçlendirmek için Hükümet Destekleri” ile ilgili detaylı bilgi verdi. T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden Dış Ticaret Uzmanı Ali Can Kahya “Yerel Girişimciliği Geliştirmek için Devlet Teşvikleri” konulu sunumunda Türkiye yatırım haritasında 3. Bölgede bulunan Mersin’de varolan devlet teşviklerinden bahsetti. İNGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Arkın Eyvazoğlu da “Şirket Kuruluşları ve Kuruluş Sonrası Hukuki Yükümlülükler” konulu sunumunda mülteci girişimcilerle birçok ticari ve hukuki konuda rehber olacak bilgiler paylaştı.

Bu üç önemli sunum sonrasında, İNGEV’in hazırladığı İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana’da yaşayan 8 mülteci girişimcinin ticaret hayatlarını anlatan “Hayatı İnşa Et, Ticareti İnşa Et” video öyküsü gösterildi ve katılımcılardan beğeni topladı.

Sosyal Uyuma Dair Bilgi Paylaşımı ve Tanıştırma Oturumu’nda ise, gerek mülteci girişimciler, gerek Türk işadamları, kamu kuruluşları ve STK temsilcileri, değerli yorumları ile “Mersin’de ticari gelişme fırsatları ve mülteci şirketlerin ihtiyaçları neler, Mersin’de ne tür desteklere ihtiyaç var, Mersin’de mülteci şirketler nasıl iş hayatına daha iyi entegre olabilirler, Mersin’de mülteci şirketlerin ne tür hukuki, finansal bilgi ihtiyaçları var” gibi sorulara yanıt aradılar. Oldukça interaktif geçen bu oturuma; MTSO üyeleri, 50’nin üzerinde mülteci girişimci, Mersin Serbest Bölgesi (MESBAŞ), Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD), Mersin’deki farklı özel sektör temsilcileri, Mersin ve Adana’nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, Mersin’de çalışan bazı yerel, ulusal, uluslararası STK’lar ve yerel basin katıldı.

Mersin-Calistay-1 Mersin-Calistay-2 Mersin-Calistay-3 Mersin-Calistay-4 Mersin-Calistay-5 Mersin-Calistay-6 Mersin-Calistay-6 Mersin-Calistay-7 Mersin-Calistay-8

İNGEV’den Teşekkürler

İNGEV – İPM ortak girişimi ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi olarak UNHCR işbirliği, AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile İstanbul, Hatay ve Mersin’de düzenlediğimiz “Türkiye’de Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” çalıştaylarımıza desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz…

abigemAdana-Bilim-ve-Teknoloji-ÜniversitesiAntakya-Ticaret-ve-Sanayi-OdasıCKA-(Çukurova-Kalkınma-Ajansı)Çağ-ÜniversitesiDASİFED-(Doğu-Akdeniz-Sanayici-ve-İşadamları-Derneği)DEİK----Dış-Ekonomik-İlişkiler-KuruluDOĞAKA-(Doğu-Akdeniz-Kalkınma-Ajansı)GIDA-PARAKENDECİLERİ-DERNEĞİHABİTAT-DerneğiHASİAD-–-Hatay-Sanayici-ve-İşadamları-DerneğiHatay-Gazeteciler-CemiyetiİEKO---İstanbul-Emlak-Komisyoncuları-OdasıİHKİB--İstanbul-Hazır-Giyim-ve-Konfeksiyon-ihracatçilar-BirliğiIKO---İstanbul-Kuyumcular-OdasıİSO-–-İstanbul-Sanayi-OdasıİSTESOB---Istanbul-Esnaf-ve-Sanatkar-Odaları-BirliğiİşkurİTO-–-İstanbul-Ticaret-OdasıKMD---Kategori-Mağazacılığı-DerneğiKOSGEB---Küçük-ve-Orta-Ölçekli-İşletmeleri-Geliştirme-ve-Destekleme-İdaresi-BaşkanlığıLimitless-Kurumsal-Danışmanlık-HizmetleriMEGİAD-–-Mersin-Girişimci-İşadamları-DerneğiMersin-Kent-KonseyiMORSKUD---Mersin-Organize-Sanayi-Bölgeleri-Kullanıcılar-DerneğiMTSO---Mersin-Ticaret-ve-Sanayi-OdasıReyhanlı-Ticaret-ve-Sanayi-OdasıSEF---Suriye-Ekonomi-ForumuSGDD-ASAMSİAD-–-Suriye-İşadamları-ve-Girişimcileri-DerneğiT.C.-Bilim,-Sanayi-ve-Teknoloji-Bakanlığı-(Mersin-Müdürlüğü)T.C.-Ekonomi-BakanlığıT.C.-Gümrük-ve-Ticaret-Bakanlığı-(Hatay-ve-Mersin-Ticaret-İl-Müdürlükleri)TAYSAD---Taşıt-Araçları-Tedarik-Sanayicileri-DerneğiTUSİAD---Türk-Sanayicileri-ve-İş-İnsanları-DerneğiTGSD---Türkiye-Giyim-Sanayicileri-DerneğiTOBB-–-Türkiye-Odalar-ve-Borsalar-BirliğiTÜRKONFED---Türk-Girişim-ve-İş-Dünyası-KonfederasyonuünimarUTİKAD---Uluslararası-Taşımacılık-ve-Lojistik-Hizmet-Üretenleri-Derneği

İGE-İ Endeks Açıklama: Derince Belediyesi

İGE-İ veri kaynaklarının en önemlisi olarak, yasa ve yönetmeliklerce yayınlanması zorunlu kılınmış belediye faaliyet raporları kullanılmaktadır. Ancak, bazı belediyelerin web sitesinde rapor bulunamayınca, kendilerinden yazılı olarak istenmektedir.
Derince Belediyesi İGE -İ sonuçlarına kendisinin faaliyet raporu göndermediği, buna ragmen nasıl olup da sonuçlarda yer aldığı şeklinde itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda açık kaynaklardan belediye faaliyet raporuna ulaşılamaması üzerine, telefonla ve yazılı olarak belediye faaaliyet raporunun istendiği, bu isteğe Bilgi İşlem Müdürlüğünce faaliyet raporunun ekte olduğu ibaresi ile cevap verildiği ve belirtilen raporun kodlamalar için işleme alındığı görülmüştür.
Ancak, itiraz üzerine yapılan inceleme ve temaslar sonucunda bu raporun aslında belediyenin bütün faaliyetlerini değil bilgi işlem bölümü faaliyetlerini kapsadığı anlaşılmıştır. Muhtemeldir ki çalışma bütünsel bir rapor üzerinden yapılabilseydi, Derince ilçe sonuçları farklı olabilecekti.
Gönderilen raporun bütünsel bir rapor olmadığını anlayamamak bizim, istenen rapor yerine bölüm raporu göndermek ise veri kaynağının ihmal ettiği bir nokta olmuştur. Tarafların herhangi bir kastı olmadan ortaya çıkan ve muhtemelen Derince’nin hatalı raporlanmasına yol açan bu durum için özür diler, bundan sonrası için ek bir kontrol mekanizması ile süreci güçlendireceğimizi bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
İNGEV

“Türkiye’de Mülteci Girişimciliği Güçlendirmek” Hatay ve Mersin Çalıştayları ile Sürdü

“Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” Hatay Çalıştayı Gerçekleştirildi

22 Mart günü Erol Bilecik Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” Hatay Çalıştayı’na kamu kuruluşları, mülteci girişimciler, Türk işadamları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.  İNGEV ve İPM ortak girişimi “ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin, UNHCR ile işbirliği içerisinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği gerçekleştirdiği çalıştayda açılış konuşmalarını İNGEV Direktörü Berk Çoker, UNHCR Hatay Saha Ofisi Uzmanı Rıfat Kerim Menemencioğlu ve UNHCR Yetkinlik Programları Sorumlusu Asuman Baba yaptılar.

Ardından T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden Dış Ticaret Uzmanı Ali Can Kahya “Yerel Girişimciliği Geliştirmek için Devlet Teşvikleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bunu takiben İNGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Arkın Eyvazoğlu “Şirket Kuruluşları ve Kuruluş Sonrası Hukuki Yükümlülükler” konulu sunumunda mülteci girişimcilere detaylı bilgi verdi. Bu iki önemli sunum sonrasında İNGEV’in hazırladığı İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana’da yaşayan 8 mülteci girişimcinin ticaret hayatlarını anlatan “Hayatı İnşa Et, Ticareti İnşa Et” video öyküsü gösterildi ve katılımcılardan beğeni topladı.

Sosyal Uyuma Dair Bilgi Paylaşımı ve Tanıştırma Oturumu’nda ise, gerek mülteci girişimciler, gerek Türk işadamları ve kamu kuruluşları temsilcileri, değerli yorumları ile “Hatay’da ticari gelişme fırsatları ve mülteci şirketlerin ihtiyaçları neler, Hatay’da ne tür desteklere ihtiyaç var, Hatay’da mülteci şirketler nasıl iş hayatına daha iyi entegre olabilirler, Hatay’da mülteci şirketlerin ne tür hukuki, finansal bilgi ihtiyaçları var” gibi sorulara yanıt aradılar. Oldukça interaktif geçen bu oturuma; Hatay İşkur İl Müdürü Sn. Ziya Yüksel, İl Ticaret Müdürlüğü’nden Sn. Burhan Kahraman, DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) Sektörel Destekler ve Planlama Birimi Başkanı Sn. Serdar Çınar, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn. Abdülgani Kit, DASİFED (Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Sekreteri Onur Dönmezer, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Birim Yöneticisi İbrahim Eminoğlu, Reyhanlı Suriye Ticaret ve Sanayi Odası otuzu aşkın üyesi ve farklı sektörlerden Hataylı işadamları katıldı.

Hatay-calistayi-1 Hatay-calistayi-2 Hatay-calistayi-3 Hatay-calistayi-4 Hatay-calistayi-5 Hatay-calistayi-6

Devamı

Toplumsal Uyumumuza Ölçülebilir Bakış: Toplumsal Uyum Endeksi

Toplumların bir arada uyum içinde yaşama düzeylerine yönelik bir kavram olarak incelenen “Sosyal Uyum” nerede durduğumuz ve nerelerde toplum olarak gelişme sağlayabileceğimizi gösteriyor.

Araştırma kapsamında hesaplanan Sosyal Uyum Endeksi ve bu endeksi oluşturan ana boyutların alt endeksleri Türkiye’yi temsil eden bir veri seti üzerinden hesaplanıyor. Bu konuya yaklaşan birçok değerli araştırmalar var.  Ancak, bu çalışmalarda toplum uyum genellikle bazı anket sorularına verilen cevapların yorumlanması bağlamında ele alınıyor.  Bu yeni çalışma ise uyumu toplumsal bağlılık düzeyi, sağlam ve sağlıklı sosyal ilişkiler içinde olma ve ortak fayda anlayışının gelişmiş olması şeklindeki  üç ana eksende topluyor. Ana eksenler dokuz alt boyuttan oluşan bir endeks yapısına oturtuluyor.  Alt boyutlar aidiyet,kurumlara güven, adalet algısı, sağlam sosyal ağlar, insanlara güven, çoğulculuğun tanınması, dayanışma ve yardımseverlik, sosyal kurallara uyum ve sivil katılım unsurlarından oluşuyor.

Böylece, ölçülebilir, üzerinde politika kararları alınabilir ve tekrarlanabilir bir format oluşturuluyor. İngev’in İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) için hazırladığı çalışmanın önsözü Prof. Dr. Fuat Keyman’ a ait. Rapor bugünlerde İPM tarafından açıklanacak.

İGE-İ 2017 Belediyelerin Karnesini Hürriyet’e Açıkladık

Bir yıl sonra yapılacak yerel seçim öncesi ilçe belediyelerinin karnesi: Beşiktaş, Kadıköy ve Çankaya insani gelişimde en önde

Yerel seçim için geri sayım başladı. İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), 24 Mart 2019’daki seçimler öncesi ilçe belediyelerinin karnesini açıkladı. İkinci kez hazırlanan rapor, seçim sonuçlarına dair ipuçları barındırıyor. İNGEV Başkanı Vural Çakır, “Yeşil ve mavi kategoride yer alan ilçelerde kolay kolay belediye başkanı değişmez” diyor.

İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan bu yana ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) ikincisini hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu’ysa (İGE-İ), UNDP’nin bu hedefleriyle bağlantılı ancak ilçeler bazında hazırlanıyor.

Çalışmayı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker koordine etti, raporu da kendisi yazdı. İGE-İ 2017 Raporu, 186 ilçeyi kapsıyor. Büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle, en yüksek nüfusa sahip (150 bin ve üzeri) ilçelerin tamamı var. Belediyelerin karnesi hazırlanırken 65 kritere bakılıyor. Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım bu kriterlerden bazıları.

Verilerse belediyelerin faaliyet raporlarından, merkezi istatistiklerden ve ‘gizli vatandaş’ uygulamasından elde ediliyor. Araştırma için çalışan ‘vatandaşlar’, kimliklerini açıklamadan 19 farklı senaryoya göre belediyelere başvuruyor. Kimi engelli arabası ihtiyacı, kimi çöp toplama, kimiyse sokak aydınlatması gibi gerekçelerle belediyelerle iletişime geçiyor. Belediyenin başvuruyu ele alma ve cevap verme sürecine bakılarak puanlama yapılıyor.

Sonuçlar dört gruba ayrılıyor: Çok Yüksek İnsani Gelişme, Yüksek İnsani Gelişme, Orta İnsani Gelişme ve Düşük İnsani Gelişme. Her gruba sırasıyla yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renk veriliyor. Bu yıl Çok Yüksek İnsani Gelişme (yeşil) bölgesinde 30 ilçe var. Geçen yıl bu rakam 18’di. Yeşil bölgede yer alan 30 belediyeden 19’u CHP, 11’i AK Parti’ye ait. Mavi bölgede yer alan belediye sayısı 49, sarı bölgedeki belediye sayısı 66 ve kırmızı bölgede yer alan belediye sayısı 16. 186 ilçenin 25’inden faaliyet raporu alınamadı. Bunların bir kısmı kayyum atanan belediyeler.
İNGEV Başkanı Vural Çakır, “Yeşil ve mavi kategoride yer alan ilçelerde kolay kolay belediye başkanı değişmez” diyor.

Rapora göre yeşil bölgedeki 30 belediyenin 19’u CHP’nin.
Yeşil bölgedeki ilçeler:

  1. Beşiktaş- İstanbul, 2. Kadıköy-İstanbul, 3. Çankaya-Ankara, 4. Şişli İstanbul, 5. Nilüfer-Bursa, 6. Muratpaşa –Antalya, 7. Karşıyaka-İzmir, 8. Tepebaşı-Eskişehir, 9. Bakırköy İstanbul, 10. Maltepe-İstanbul, 11. Üsküdar-İstanbul, 12. Yenimahalle Ankara, 13. Sarıyer-İstanbul, 14. Konak-İzmir, 15. Ataşehir-İstanbul, 16. Ümraniye- İstanbul 17. Beyoğlu- İstanbul, 18. Odunpazarı – Eskişehir, 19. İzmit –Kocaeli 20. Bornova – İzmir, 21. Fatih – İstanbul, 22. Avcılar-İstanbul, 23. Gaziemir-İzmir, 24. Beylikdüzü-İstanbul, 25. Keçiören-Ankara, 26. Tuzla – İstanbul, 27. Balçova – İzmir, 28. Çekmeköy-İstanbul, 29. Başakşehir-İstanbul, 30. Atakum-Samsun

Prof. Dr. Murat Şeker (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi): Sonuçlarda iyileşme var

Bizim tanımladığımız ve ölçmeye çalıştığımız insani gelişme, hem bireyin öznel durumunu hem de yerel yönetimin birey merkezli refah çalışmalarını kapsıyor. Sonuçlarda genel olarak bir iyileşmeden bahsetmek mümkün. Geçen yıl en yüksek insani gelişmeyi gösteren yeşil bölgede
18 ilçe varken bu yıl bu sayı 30’a yükseldi. Bu yükseliş mavi bölgedeki ilçe sayısının azalmasına neden oldu. Sarı bölge geçen yıla benzer bir görünüm verirken kırmızı bölgede de artış oldu. Geçen yılla karşılaştırdığımızda 29 ilçe, bir bölge yükseldi. 88 ilçe aynı bölgede kaldı. 17 ilçeyse bir bölge geriledi. Gerileme görülen alanların başında yönetişim ve saydamlık ile sosyal yaşam yer aldı.

Vural Çakır (İNGEV Başkanı): Tüketiciyle insanı birbirinden ayırmamız lazım

Raporun bu yılki teması; ‘Tüketiciden İnsana Geçiş’. Bu temayı seçmemizin bazı sebepleri var. Oxfam raporuna göre, geçen yıl dünyada üretilen gelirin yüzde 82’si nüfusun yüzde 1’ine gitti. Dünya nüfusunun servetinin yarısına neredeyse sekiz aile sahip. Çok açık ki, dünyada yeteri kadar gelir üretiliyor ancak eşit paylaşılmıyor. Bölüşümdeki dengesizliği besleyen sebeplerden biri de kaynak transferi. Kaynak transferinin en önemli aracı; markalar. Küresel markalara gelişmiş ülkeler ev sahipliği yapıyor ve diğer ülkelerdeki her bir satın alma, markalar üzerinden gelişmiş ülkelere kaynak aktarımı anlamına geliyor. İnsan dediğimiz canlı, ‘tüketici’ denen bir türe dönüştü. Bu da insanla ilgili diğer alanları geri planlara iten bir kültürel yapı oluşturdu. Tüketim dışı bir değer olarak insana bakabilmenin önemine dikkat çekmek istedik. Yoksulluğu yok etmekten söz ediyorsak birbirimizden yeniden ‘insan’ olarak bahsetmeye başlamamız, tüketiciyle insanı birbirinden ayırmamız lazım.

1

2

haber-1 haber-2

İGE-İ 2017 Raporu Çıktı: “Tüketiciden İnsana Geçiş”

BASIN BÜLTENİ

İstanbul, 2 Nisan 2018

İnsani Gelişme Endeksi “İGE-İ” 2017 Raporu Çıktı.

İNGEV’in ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler (İGE-İ) Raporu ve sonuçları açıklanıyor.

Bu yıl ki ana tema “Tüketiciden İnsana Geçiş”

İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanmaktadır. Kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okur-yazar ve okullaşma oranları dikkate alınarak hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi, gelirin yanında eğitim ve sağlık verileriyle insani gelişmeyi ölçmeyi ve ülkeleri karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
İnsani gelişme için yerel yönetimlerin ve mikro uygulamaların önemi artıyor.
İnsani Gelişme Endeksi, yerel düzeyde insani gelişmenin yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Yerelleşmenin giderek arttığı günümüzde, insani gelişmeye etki eden yerel politika araçları da çeşitlenmektedir. Bu araçların mikro ölçekte yerel yönetimler tarafından etkin kullanılması, başta merkezi yönetimler olmak üzere diğer paydaşlar tarafından da desteklenmesi yaşam kalitesini yükseltmektedir. İNGEV günlük hayata etki yapabilecek yönetilebilir değişkenleri önemsemektedir.
İGE-İ 2017 Raporu ve Endeksi 186 ilçeyi kapsıyor.
İGE-İ olarak adlandırılan İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler raporu, büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle en yüksek nüfusa sahip 186 ilçeyi kapsamaktadır. 2016 yılı raporuna göre ilçe kapsamı genişlemiştir.
Veri seti İlçe düzeyinde insani gelişmeyi ölçen 65 değişken ve “gizli vatandaş çalışması”ndan oluşuyor.
İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İGE-İ, demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, sosyal içerme ve katılım, yönetişim, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım alanlarına ilişkin objektif göstergeleri içermektedir. Veriler yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden oluşmaktadır. 2017 raporunda ayrıca “gizli vatandaş” çalışması genişletilmiş ve toplam 19 konuda “gizli vatandaş” olarak belediyelere başvurulmuş ve cevap verme düzeyleri de endekse dahil edilmiştir.

BasinBulteni_IGE_I_2018-2 BasinBulteni_IGE_I_2018-3 BasinBulteni_IGE_I_2018-4 BasinBulteni_IGE_I_2018-5

 

 

 

Raporu indirmek için linke tıklayınız…

“Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” Hatay Çalıştayı Gerçekleştirildi

22 Mart günü Erol Bilecik Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğini Güçlendirmek” Hatay Çalıştayı’na kamu kuruluşları, mülteci girişimciler, Türk işadamları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.  İNGEV ve İPM ortak girişimi “ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin, UNHCR ile işbirliği içerisinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği gerçekleştirdiği çalıştayda açılış konuşmalarını İNGEV Direktörü Berk Çoker, UNHCR Hatay Saha Ofisi Uzmanı Rıfat Kerim Menemencioğlu ve UNHCR Yetkinlik Programları Sorumlusu Asuman Baba yaptılar.

 

Ardından T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden Dış Ticaret Uzmanı Ali Can Kahya “Yerel Girişimciliği Geliştirmek için Devlet Teşvikleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bunu takiben İNGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Arkın Eyvazoğlu “Şirket Kuruluşları ve Kuruluş Sonrası Hukuki Yükümlülükler” konulu sunumunda mülteci girişimcilere detaylı bilgi verdi. Bu iki önemli sunum sonrasında İNGEV’in hazırladığı İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana’da yaşayan 8 mülteci girişimcinin ticaret hayatlarını anlatan “Hayatı İnşa Et, Ticareti İnşa Et” video öyküsü gösterildi ve katılımcılardan beğeni topladı.

Sosyal Uyuma Dair Bilgi Paylaşımı ve Tanıştırma Oturumu’nda ise, gerek mülteci girişimciler, gerek Türk işadamları ve kamu kuruluşları temsilcileri, değerli yorumları ile “Hatay’da ticari gelişme fırsatları ve mülteci şirketlerin ihtiyaçları neler, Hatay’da ne tür desteklere ihtiyaç var, Hatay’da mülteci şirketler nasıl iş hayatına daha iyi entegre olabilirler, Hatay’da mülteci şirketlerin ne tür hukuki, finansal bilgi ihtiyaçları var” gibi sorulara yanıt aradılar. Oldukça interaktif geçen bu oturuma; Hatay İşkur İl Müdürü Sn. Ziya Yüksel, İl Ticaret Müdürlüğü’nden Sn. Burhan Kahraman, DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) Sektörel Destekler ve Planlama Birimi Başkanı Sn. Serdar Çınar, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn. Abdülgani Kit, DASİFED (Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Sekreteri Onur Dönmezer, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Birim Yöneticisi İbrahim Eminoğlu, Reyhanlı Suriye Ticaret ve Sanayi Odası otuzu aşkın üyesi ve farklı sektörlerden Hataylı işadamları katıldı.

Hatay

 

Hatay-calistayi-1 Hatay-calistayi-2 Hatay-calistayi-3 Hatay-calistayi-4 Hatay-calistayi-5 Hatay-calistayi-6