MADDE 1 – VAKFIN ADI

Vakfın adı “İnsani Gelişme Vakfı”dır. Kısa adı “İngev”dir. İşbu resmi senette sadece vakıf olarak zikredilecektir.

MADDE 2 – VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi İstanbul İli, Ataşehir ilçesinde, Şenol Güneş Bulvarı No:2 D.40 Ataşehir – İstanbul adresindedir. Vakıf, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3 – VAKFIN GAYESİ

Vakfın amacı, toplumların insani gelişmeleri ile ilgili olarak her alanda araştırma ve uygulama yapmak, en yeni gelişmeleri ve literatürü izlemek, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası akademik ve uygulamacı çevrelerle paylaşmak, öncü araştırmalar yapmak, istihdam, gelir dağılımı, yoksulluk, eğitim, sağlık, çevre, sosyal güvenlik, engelliler, ayrımcılık, sosyal diyalog, çalışma hakları, sosyal dışlanma, barınma, göç, güvenlik, barış, dayanışma, kültür-sanat, sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, kentli hakları, kent yönetişim modelleri gibi konulara ilişkin sorunların tespitine ve çözümüne katkı sağlamaktır.

MADDE 4 – VAKFIN FAALİYETLERİ

Bu amaç doğrultusunda vakfın faaliyet konuları şu şekildedir :

4.1) Mevcut durum ve sorunların tespiti ile çözümü için gerekli görülen her türlü inceleme,akademik ve bilimsel araştırma, ve analiz yapmak,gerektiğinde kamuoyu araştırması hizmeti almak,bunları kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ve karar vericilerle paylaşmak; konferanslar, paneller, seminerler vb. düzenlemek, kurslar açmak, benzeri tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek,

4.2) Yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileşmesi için mikro kredi sistemleri, küçük işletme alım-satım birlikteliklerinin sağlanması, rekabet güçlerinin artması ve pazarlama yetkinliklerinin artırılması gibi yeni modellerin geliştirilmesini sağlamak,

4.3) Bu doğrultuda yeni kuruluşların kurulmasına teşvik ve yardım etmek, yardım almak, vizyoner baz da dahil olmak üzere önderlik etmek, gerek görüldüğünde bu kuruluşların faaliyetlerine katılmak, üye olmak, özendirici ödüller koymak, gerekli yasal izinleri almak suretiyle yurtdışında benzer nitelikte uluslararası kuruluşlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara katılmak,

4.4) Bülten, dergi, gazete, kitap ve bildiri yayınlamak; kitaplık, dokümantasyon ve yayın servisleri kurmak,

4.5) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklara çağrıda bulunarak, her türlü maddi ve manevi yardım sağlamaya çalışmak, sponsor desteği ile insani gelişime dair uygulama projeleri oluşturmak, bu projelerin uygulamalarında fiilen rol ve sorumluluk almak.

4.6) Yukarıda belirtilen amaç ve görevleri ifa edebilmek için, başta ilgili bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, uygun politikalar önermek,

4.7) Yukarıdaki amaç ve görevleri yerine getirebilmek için gerekli vakıf bina ve tesislerini inşa ettirmek, satın almak, kiralamak ve işletmek,

4.8) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurtiçinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,

4.9) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yardım kampanyaları olmak.

MADDE 5 – VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE

İŞLEMLER

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE 6 – VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucu tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000. Türk Lirasıdır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. Kurucu Mustafa Vural Çakır, vakfa 500.000.-TL. tahsis etmiştir.

MADDE 7 – VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir :

7.1 Mütevelli Heyeti

7.2 Yönetim Kurulu

7.3 Denetim Kurulu

7.4.Danışma Kurulu

MADDE 8 – MÜTEVELLİ HEYETİ

8.1. Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek

kişilerdir :

Mustafa Vural Çakır

Arkın Eyvazoğlu

Aliş Can Çakır

8.2. Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

8.3. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

8.4. Vakfın mütevelli heyeti başkanı, kaydı hayat şartıyla kurucu Mustafa Vural Çakır’dır.

MADDE 9 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

9.1 Yönetim kurulunu seçmek,

9.2 Denetim kurulunu seçmek,

9.3 Danışma kurulunu seçmek,

9.4 Vakıf yönetimince hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

9.5 Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

9.6 Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

9.7 Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

9.8 Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

9.9 Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MADDE 10 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

10.1. Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılacak olup diğer toplantıları ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır :

Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

10.2. Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

10.3. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

10.4. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

10.5. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mütevelli heyetinin alacağı kararlar, kurucu Mustafa Vural Çakır’ın onayı ile gerçekleşir ve hüküm doğurur.

10.6. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU

11.1. Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetince iki yıllığına seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

11.2. Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile ve mütevelli heyeti başkanını onayı alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE 12 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra kuruludur. Bu sıfatla yönetim kurulu:

12.1 Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

12.2 Mütevelli heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

12.3 Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

12.4 Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

12.5 Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

12.6 Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

12.7 İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

12.8 Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

12.9 Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

12.10 Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

12.11 Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

12.12 İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Madde 13 – VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 14 – DENETİM KURULU

14.1 Denetim kurulu mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetince iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebep le ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

14.2 Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetime verilir.

MADDE 15 – DANIŞMA KURULU

Vakfın iş ve işleyişlerinde gerek görülmesi halinde, uzmanlığı konusunda görüş ve tavsiye almak üzere mütevelli heyeti tarafından 9 kişiden oluşan bir danışmanlar kurulu oluşturulabilir. Mütevelli heyetinin bu sayıyı arttırma ve azaltması sonradan mümkündür. Kurul, yalnızca gelen taleplere yanıt vermekle kalmayıp, proaktif olarak da değerlendirmeler yapabilir. Bu danışmanlar, en az 15 yıl konusunda veya ilgili sektörde tecrübe sahibi olan kişiler olmalıdır. Danışma Kurulu 2 yıl süreyle göreve gelir.

MADDE 16 – HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

MADDE 17 – VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1 Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

17.2 Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

17.3 İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

17.4 Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak

gelirler.

MADDE 18 – VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

MADDE 19 – RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyetinin teklifi ile, mütevelli heyetinin onayı ile mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

MADDE 20 – VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na devredilir.

MADDE 21 – VAKIF KURUCULARI

Vakıf kurucusu, Mustafa Vural Çakır’dır.

GEÇİCİ MADDE 1 – GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, Mustafa Vural Çakır, Arkın Eyvazoğlu ve Aliş Can Çakır tarafından oluşturulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 2 – TESCİL İŞLEMLERİNE YÖNELİK YETKİ

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Avukat Arkın Eyvazoğlu yetkili kılınmıştır.

Mustafa Vural Çakır           Arkın Eyvazoğlu           Aliş Can Çakır