İNGEV, İnsani gelişme için referans kabul edilen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla hareket eder ve savunuculuk, araştırmalara dayanan sosyal politika önerileri ve uygulama projeleri yaparak insani gelişmeye katkıda bulunur. 

İNGEV, kimseyi arkada bırakmama hedefiyle özellikle hassas grupların yaşam standartlarını geliştirmeye odaklanır. Öncelikle düşük gelirlilerin, kadınların, çocukların, mültecilerin ve iklim değişikliğinden zarar görenlerin sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları ve erişimi için çalışır. 

Etkin sonuçlar almak için her düzeyde karar verici ile, merkezi ve yerel yönetimle iş birliği yapar. İNGEV ayrıca insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim-üretim ve iklim eylemi başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve insani gelişmeyi savunmayı başlıca misyonu olarak görmektedir.

İNGEV, dil, inanç, etnik köken, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi bir başka fark gözetmeksizin çalışmalarını sürdürür. 


Biz İNGEV’de;

  • Tüm insanların daha mutlu bir hayat yaşaması için ülkemizdeki  insani gelişmeyi destekleriz.
  • Gelir dağılımındaki iyileşmeler ve yoksulluğun giderilmesi öncelikli konumuzdur.
  • Sosyal politika hakkında karar vericilere destek olacak analizler yaparız, önerilerde bulunuruz.
  • Uygulanmasında da sorumluluk alacağımız projeler geliştirmeye önem veririz.
  • Dil, inanç, etnisite, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi bir başka fark gözetmeksizin çalışırız.
  • İşbirliğine ve dayanışmaya, ortak akla ve üretime, paydaşlarımızla birlikte güçlenmeye ve örnek olmaya inanırız.