Kadın İstihdamı Araştırması: Engeller, İhtiyaçlar, Fırsatlar

Türkiye’deki NEET (“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede”) istatistikleri incelendiğinde konunun kritik bir cinsiyet boyutuna sahip olduğu açıkça görülüyor. NEET olma olasılığı kadınlarda daha yüksek olmakla birlikte, TÜİK verilerine göre kadınların eğitime erişimi erkeklere göre daha düşük.

Kadın istihdamı özelinde, aynı eğitim seviyesinde olan kadın ve erkeğin iş gücüne katılım oranları birbirinden farklılaşıyor; kadınların sadece %34,4’ü iş gücünde iken erkeklerin oranı %72.

NEET kadınlar, kendi içlerinde de tek yönlü değiller. Bu grubun, medeni durum, çalışma hayatına yönelik algılar ve eğitim düzeyi gibi boyutlar açısından farklılaşan alt gruplara ayrıldıkları anlaşılıyor. İhtiyaç Analizi Araştırması ile NEET kadınlarının istihdama ve eğitime katılmaları önündeki engellerin belirlenmesi, sorunlarının bu grubun farklı segmentleri için anlaşılması, ihtiyaçlarının ve ortaya çıkabilecek somut fırsatların detaylı olarak tanımlanması hedefleniyor.

İNGEV TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi), UNDP NEET (“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede”) Women Projesi kapsamında yürütmekte olduğu İhtiyaç Analizi çalışmasının saha aşamasını Ağustos ayı içinde başlattı.

Comments are closed.