“Türkiye’de Sosyal Uyum” Raporu Çıktı….

İNGEV adına araştırmacılar Aysen Ataseven ve Çağla Bakış‘ın kaleme aldığı, Türkiye genelinde 26 ilde 1514 yüz yüze görüşmeden elde edilen bulgularla hazırlanan “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporu, Fuat Keyman‘ın yazdığı yönetici özetiyle birlikte yayımlandı.  Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanıyor.  Bu çalışmada oluşturulan Sosyal Uyum Endeksi, toplumsal yaşama yönelik önemli bir gösterge olarak, konunun ilerleyen dönemlerde de takip edilmesini mümkün kılacak.

Araştırma, siyasi kutuplaşmanın arttığı tespit edilen son dönemde, Türkiye toplumunun sosyal uyum düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede, konuyu daha net anlamak için, bir “Sosyal Uyum Endeksi” nin hazırlanması hedeflendi. Araştırma yaklaşımında sosyal uyum, kavramsal çerçevesine bağlı kalarak, üç ana başlık altında incelendi:

  • Bağlantılılık
  • Sosyal İlişkiler
  • Ortak Fayda Anlayışı

Buna göre sosyal uyuma konu olan olgular her bir konu başlığında belirlendi ve buradan hareketle soru setleri oluşturuldu.

Genel Sosyal Uyum Endeksi
*Bu çalışmada kullanılan model, Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) ve Bertelsmenn Stiftung’un sosyal uyum modelinden modifiye edilmiştir.

 

Fuat Keyman’ın önsözünden:
“Son dönemde, ekonomi, teknoloji, kentleşme gibi alanlarda yaşadığı dönüşüm süreci içinde, kutuplaşma sorununun derinleştiği, birlikte yaşam kültürünün zayıfladığı, her kimliğin kendi içinde güven hissederken, farklı kimliklere güven içinde bakmadığı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Türkiye, ortak değerlerin yaratılmasında, sivil topluma katılımda, farklı insanlara güvenle bakmada zayıf bir “kimlikler ülkesi” görüntüsünde. Bu anlamda, “Değerler Türkiye”sinde değil, “Kimlikler Türkiyesi”nde yaşıyoruz saptamasını yapabiliriz.

Bu genel saptamayı nasıl temellendirebiliriz; Hangi unsurlar Kimlikler Türkiye’sinin ortaya çıkmasına neden oluyor; Toplumsal yaşamın her alanında aynı derecede mi, yoksa farklı derecelerde mi kutuplaşma sorunu yaşanıyor? Bu sorulara yanıt verirken, önemli bir araştırma alanı da, son dönemlerde giderek ilgi uyandıran “Sosyal Uyum” [social cohesion] alanıdır. Bir ülkede toplumsal yaşam içinde genel olarak, (a) toplumsal bağlantılılık; (b) sosyal ilişkiler; ve (c) ortak fayda anlayışı konuları üzerinde odaklanarak yapılan sosyal uyum araştırmaları, o ülkedeki “birlikte yaşam” ve “toplumsal güven” ilişkileri ya da derecesi için önemli bulguları ortaya koymaktadır. Sosyal uyumu yüksek ülkeler aynı zamanda kutuplaşmaya karşı, çatışma derecesi düşük, birlikte yaşam ve toplumsal güven dereceleri yüksek ülkelerdir.Elinizdeki araştırma, son dönemde, güvenlik riskleri ve çatışma alanları ciddi sorunlar yaratmış Türkiye’de, sosyal uyum üzerine yapılmıştır.”

Çalışmada Genel Sosyal Uyum Endeksi*, Bağlantılılık, Sosyal İlişkiler ve Ortak Fayda anlayışı alt endekslerinden yola çıkılarak hesaplanmıştır. Buna göre, Türkiye’de sosyal uyumun orta seviyede olduğunu görülmektedir (55/100).

Raporu incelemek için tıklayınız…

Comments are closed.