Toplumsal Uyumumuza Ölçülebilir Bakış: Toplumsal Uyum Endeksi

Toplumların bir arada uyum içinde yaşama düzeylerine yönelik bir kavram olarak incelenen “Sosyal Uyum” nerede durduğumuz ve nerelerde toplum olarak gelişme sağlayabileceğimizi gösteriyor.

Araştırma kapsamında hesaplanan Sosyal Uyum Endeksi ve bu endeksi oluşturan ana boyutların alt endeksleri Türkiye’yi temsil eden bir veri seti üzerinden hesaplanıyor. Bu konuya yaklaşan birçok değerli araştırmalar var.  Ancak, bu çalışmalarda toplum uyum genellikle bazı anket sorularına verilen cevapların yorumlanması bağlamında ele alınıyor.  Bu yeni çalışma ise uyumu toplumsal bağlılık düzeyi, sağlam ve sağlıklı sosyal ilişkiler içinde olma ve ortak fayda anlayışının gelişmiş olması şeklindeki  üç ana eksende topluyor. Ana eksenler dokuz alt boyuttan oluşan bir endeks yapısına oturtuluyor.  Alt boyutlar aidiyet,kurumlara güven, adalet algısı, sağlam sosyal ağlar, insanlara güven, çoğulculuğun tanınması, dayanışma ve yardımseverlik, sosyal kurallara uyum ve sivil katılım unsurlarından oluşuyor.

Böylece, ölçülebilir, üzerinde politika kararları alınabilir ve tekrarlanabilir bir format oluşturuluyor. İngev’in İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) için hazırladığı çalışmanın önsözü Prof. Dr. Fuat Keyman’ a ait. Rapor bugünlerde İPM tarafından açıklanacak.

Comments are closed.