İNGEV’de bana ihtiyaç olan alanlarda gönüllü olarak çalışmayı aşağıdaki şartlarla kabul ediyorum:

 

 • Belirlenen çalışma saatleri içinde gönüllü çalışmamı gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında İNGEV’den herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,
 • Gönüllü çalışmam sırasında İNGEV tarafından bana aktarılan, İNGEV tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,
 • İNGEV çatısı altında hiçbir zaman dil, din, ırk, siyasi düşünce, etnik köken vb. hakkında ayrıştırıcı söylem ve eylemlerden daima uzak duracağımı,
 • İNGEV adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,
 • Gönüllü çalışmalarımda İNGEV’in onayı olmayan şekilde hareket etmeyeceğimi,
 • Ücretsiz olan İNGEV yayınlarını, üçüncü kişilere para karşılığında satmayacağımı,
 • Gönüllü çalışmam sırasında eylemlerim nedeniyle maddi ya da manevi, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara uğrarsam veya vakıf, vakıf çalışanları, üyeleri, gönüllüler ya da 3. kişiler nezdinde herhangi bir maddi ya da manevi zarara sebep olursam, her türlü zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu,
 • Eylemlerim nedeniyle vakıf adına idari, adli para cezası vb. kesilmesi durumunda bu masrafı şahsen karşılayacağımı,
 • Gönüllülük çalışmalarımı sürdürürken bana çalışmalarda eşlik eden sorumluların yönlendirmeleri ile desteklerimi sağlayacağımı,
 • İNGEV’in gönüllüleri ile etkin bir iletişim kurabilmesi için, Vakıf kayıtlarındaki bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı,
 • Vakfın bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon, çağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafıma ulaştırılmasını önceden kabul ettiğimi ve bu konuda gerekli izni verdiğimi,
 • Kişisel sorunlarımı Vakıf’taki gönüllü çalışmalarına taşımayacağımı,
 • Vakfa, personellerine, gönüllülerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine azami düzeyde riayet edeceğimi; bu kişisel veri, bilgi (sözlü, yazılı) ve görselleri (fotoğraf, video, ses kaydı vb.); üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcıları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla ve sosyal medya vb. mecralarda paylaşmayacağımı, açık rıza alınmamış ve tarafıma açıkça yetki verilmemiş hiçbir kişisel veri, bilgi ya da görseli işlemeyeceğimi ve kullanmayacağımı,
 • Vakfın etkinlikleri kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait sözlü yazılı bilgi ve fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin Vakfın kurumsal iletişim organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vd.) ya da çeşitli iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde Vakıf tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,
 • Gönüllü belge teslimi sürecinin tamamlanmasından itibaren adli sicil kaydında ve diğer kişisel bilgilerimde meydana gelen değişiklikleri Vakfa bildireceğimi ve yenilenen adli sicil kaydını Vakfa teslim edeceğimi,
 • Vakıf nezdindeki her türlü Kişisel Veriye ilişkin olarak, gönüllülük ilişkisi süresince ve gönüllülük ilişkisinin son bulmasını takiben de süresiz olarak;

 

a) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuata uygun davrandığımı ve davranacağımı,

b) Mevzuata uygun ve Vakıf süreçleri içerisinde sürdürülen faaliyetler dışında herhangi bir faaliyette bulunmadığımı ve bulunmayacağımı,

c) Mevzuata uygun Vakıf süreçleri dışında işbu Kişisel Verileri üçüncü kişilere kesinlikle aktarmadığımı ve aktarmayacağımı,

d) Kişisel Verileri herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmayacağımı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamayacağımı, reklam amacıyla kullanmayacağımı ve kesinlikle ifşa etmeyeceğimi,

e) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, özel ve hassas bir öneme sahip olduğunu ve söz konusu verileri yetki kapsamı dışında kesinlikle işlemeyeceğimi,

f) Kişisel verilere bağlı ihlalleri nedeniyle Vakfın Şahsıma rücu etme hakkının bulunduğunu ve iş bu Taahhütnameye aykırılıktan dolayı Vakfın uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağımı,

 • Aksi hal, davranış ve eylemlerimde İNGEV Gönüllüsü olmaktan çıkarılmayı,
 • Başta kişisel veriler olmak üzere şahsi, fikri ya da sınai mülkiyet konusu içerik, kullanım ve faaliyetler, tarafımla yapılacak her türlü iletişim ile yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerime ilişkin lüzumlu tüm izin, onay ve muvafakatleri verdiğimi, yazılı hüküm ve şartlara uyacağımı ve uygulayacağımı,
 • İNGEV Gönüllüsü Bilgi Formu’nda verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu,
 • Kusurumla sebep olduğum herhangi bir kazada her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, kendim ve çevremdekiler açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum olmadığını, olduğu takdirde Gönüllü Birimi Yöneticisini bilgilendireceğimi,
 • Yukarıda yazılı faaliyetlerim sırasında bilerek veya ihmalim nedeni ile gerek İNGEV’in maddi veya manevi varlığına gerekse üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde, Vakfın olası zararını tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, bu taahhütnameye aykırı hareket etmiş olmam halinde Vakıftan herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak sorumluluk nedeniyle Vakfa rücu etmeyeceğimi,
 • Bu Taahhütnamenin yorumunda ve işbu taahhütname sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını,